Samorząd ZST Pleszew
  Regulamin SU
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PLESZEWIE

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie art.53 ust.3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. O systemie oświaty.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole - dotyczy to całości Zespołu Szkół Technicznych.
3. Rada S.U. jest samorządnym przedstawicielem uczniów współdziałających z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, zakładem patronackim szkoły, Radą Rodziców, organami nadzorującymi szkołę w organizacji i realizacji zadań szkoły.

II. Do zadań Rady S.U. należy w szczególności:
1. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny.
2. Rozwój samorządnej działalności uczniowskiej.
3. Wdrażanie młodzieży do czynnego uczestnictwa w kulturze i rozwijanie aktywności kulturalnych.
4. Przygotowanie młodzieży do udziału w życiu społecznym.
5. Rozpowszechnianie kultury na co dzień.
6. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych.
7. Organizacja pomocy uczniowskiej w zakresie douczania.
8. Organizacja pomocy uczniów w utrzymaniu czystości w szkole i jej otoczeniu.

III. Zasady i tryb działania Rady S.U.
1. Kadencja Rady S.U. trwa 2 lata
2. Rada S.U. składa się z:
 • przewodniczącego S.U.,
 • I zastępcy,
 • II zastępcy
 • sekretarza,
 • członków S.U.,
 • samorządów wszystkich klas.
W skład prezydium Rady S.U. wchodzą:
 • przewodniczący S.U.,
 • I zastępca,
 • II zastępca
 • sekretarz,
 • członkowie,
 • przewodniczący wszystkich klas.
3.  Organy Rady wybierane są na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.
4.  Uchwały Rady S.U. są podejmowane większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków.
5.  S.U. może posiadać książeczkę oszczędnościową PKO, na której gromadzi pieniądze z własnej działalności i dysponuje nimi według potrzeb, w sposób ustalony przez prezydium Rady S.U.

IV. Zasady wyboru Rady S.U.
1.     Rada S.U. wybierana jest na dwa lata spośród wszystkich uczniów szkoły.
2.     Tryb wyboru Rady S.U.
 • zgłoszenie dwóch kandydatów spośród  klas I i II   wybranych na forum klasy,
 • wyłonienie spośród wszystkich kandydatów, na forum Rady S.U., ośmiu osób w drodze głosowania tajnego,
 • o przydziale stanowisk przewodniczącego i zastępcy decyduje największa liczba zdobytych głosów,
 • o pozostałych przydziałach stanowisk w Radzie S.U. decydują przewodniczący i zastępca wporozumieniu z członkami Rady.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=